top of page

KWALITEIT

Als vanzelfsprekend stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit binnen ons kinderdagverblijf. Uitgangspunt is de wettelijke regelgeving die voor de gehele kinderopvang-branche geldt. De afdeling Toetsing van de GGD komt alle aspecten van zorg en opvang een aantal keer per jaar onderzoeken tijdens onaangekondigde controles.

MiCasa voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn in het wettelijk kader kinderopvang en aanverwante regelgeving. Rechts op deze pagina kunt u onze laatste inspectierapporten inzien:

Vestiging aan de Appelstraat

Vestiging aan de Vlierboomstraat

 

KLACHTENREGLEMENT
Kinderdagverblijf MiCasa vinden we het belangrijk klachten van ouders zorgvuldig te behandelen. MiCasa is een kleinschalig kinderdagverblijf waar gewerkt wordt met directe communicatielijnen. Hierdoor worden klachten in de meeste gevallen met en door de direct betrokkene(N) opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt hanteren wij een uitgebreid klachtenreglement. Hier kunt u terugvinden op welke wijze u bijvoorbeeld een officiële klacht kunt indienen en bij wie u terecht kunt. 

Als professionele aanbieder van kinderopvang publiceert kinderdagverblijf MiCasa  jaarlijks een  openbaar verslag van de behandelde klachten van ouders en de Oudercommissie. Dit openbare jaarverslag wordt besproken met de oudercommissie en toegezonden aan GGD Haaglanden, afdeling toezicht kinderopvang. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de klachten die via de klachtenregelingen door ouders en de Oudercommissie zijn ingediend en is beschreven op welke wijze deze klachten afgehandeld zijn. 

bottom of page